VeCoVe Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – ALGEMEEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen VeCoVe en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij VeCoVe met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd. Artikel 2 – OFFERTES, TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van de VeCoVe zijn vrijblijvend. 2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien de VeCoVe vóór de opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de VeCoVe of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door de VeCoVe van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. 2.3 VeCoVe mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de VeCoVe heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan VeCoVe zijn verstrekt. 2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van VeCoVe binden VeCoVe pas nadat VeCoVe deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. 2.5 VeCoVe kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 2.6 Indien VeCoVe in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen is VeCoVe gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheidstelling te verlangen. Artikel 3 – WIJZIGING/INTREKKING VAN OPDRACHTEN 3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is VeCoVe gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd. 3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. VeCoVe stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan. 3.3 Indien VeCoVe voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd, kan VeCoVe de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen. Artikel 4 – UITVOERING VAN OPDRACHTEN, GEHEIMHOUDING 4.1 VeCoVe is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel. 4.2 VeCoVe zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. VeCoVe zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. VeCoVe is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien VeCoVe aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen. 4.2 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft VeCoVe het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van VeCoVe voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. VeCoVe zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. 4.3 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. Artikel 5 – TERMIJN EN TIJDSTIP VAN LEVERING 5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. VeCoVe is gehouden om, zodra het VeCoVe duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen. 5.2 Bij toerekenbare overschrijding van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. VeCoVe is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. 5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, e-mail en koerier. 5.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd. 5.5 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door VeCoVe is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door VeCoVe mogelijk te maken. 5.6 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met VeCoVe verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de afgeleverde prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van dienovereenkomstige toepassing is. Artikel 6 – HONORARIUM EN BETALING 6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij VeCoVe geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. VeCoVe kan tevens naast zijn honorarium de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden. 6.2 De prijs die VeCoVe voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. 6.3 VeCoVe is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die VeCoVe tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan VeCoVe bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief. 6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW. 6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door VeCoVe schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. 6.6 Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste EUR 2.500,- van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere. 6.7 Niettegenstaande enige andersluidende bepaling, behoudt VeCoVe zich het recht voor om de overeengekomen prijzen periodiek aan te passen op basis van inflatoire ontwikkelingen, zoals toegestaan door de geldende wetgeving. Dergelijke aanpassingen zullen redelijk en proportioneel zijn en van tevoren schriftelijk worden gecommuniceerd aan de cliënt. Artikel 7 – RECLAMES EN GESCHILLEN 7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan VeCoVe kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan VeCoVe te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 7.2 Indien opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien VeCoVe zulks om hem moverende redenen wenselijk oordeelt. Wijziging door VeCoVe van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van opdrachtgever houdt niet in dat VeCoVe erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd. 7.3 Indien de klacht gegrond is, is VeCoVe gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien VeCoVe redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen. 7.4 Indien opdrachtgever en vertaalbureau niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil door partijen worden voorgelegd aan het bestuur van de ATA, het overkoepelend orgaan voor vertaalbureaus in Nederland. Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats overeenkomstig het Geschillenreglement ATA. De Geschillencommissie doet een voor partijen bindende uitspraak. 7.5 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken en al dan niet het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd. Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING 8.1 VeCoVe is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan VeCoVe toerekenbare tekortkoming. VeCoVe is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht. 8.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft VeCoVe van iedere aansprakelijkheid. 8.3 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door VeCoVe geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. 8.4 VeCoVe is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. VeCoVe is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door VeCoVe geleverde bestanden of informatiedragers. 8.5 De opdrachtgever verplicht zich VeCoVe te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van VeCoVe bestaat. Artikel 9 – ONTBINDING 9.1 VeCoVe is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. VeCoVe kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen. 9.2 Indien VeCoVe door omstandigheden die niet voor zijn risico komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft VeCoVe zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van Internet-providers of andere omstandigheden waarop VeCoVe geen invloed kan uitoefenen. 9.3 Indien VeCoVe ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten. Artikel 10 – AUTEURSRECHTEN 10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt VeCoVe het auteursrecht op door VeCoVe vervaardigde vertalingen en andere teksten. 10.2 De opdrachtgever vrijwaart VeCoVe tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Artikel 11 – TOEPASSELIJK RECHT 11.1 Op rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en VeCoVe is Nederlands recht van toepassing. 11.2 Alle geschillen waaromtrent geen bindende uitspraak van de geschillencommissie van de ATA overeenkomstig artikel 7.4 is verkregen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van VeCoVe.